നമ്മിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊറോണ വാക്സിൻ എടുത്തവരായിരിക്കും. എന്നാൽ കൂടുതൽ പേരും ഇപ്പോഴും സംശയിച്ചു നിൽക്കുന്നവരോ ഏത് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചു നിൽക്കുന്നവരോ ആയിരിക്കും. 

താഴെയുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായേക്കാം . 

വീഡിയോകൾക്ക് കടപ്പാട് 

Post a Comment

Previous Post Next Post