ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ?


എന്താണ്  ആൻജിയോഗ്രാം ?
എന്താണ് ആന്ജിയോപ്ലാസ്റ്റി ?
എന്താണ് ബൈപ്പാസ് ?
എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ?


ഈ ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കൂ - ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം Post a Comment

Previous Post Next Post